Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


51
Arogantné Poľsko/Arrogant Poland (Old article)
Posted 8 years ago by
2hotdog12    
Report
Je tu druhé vydanie novín Slovenskje Národňje Novini

Čerstvé novinky o slovensko-poľskom vzťahu po odchode jackista a rozpade Empire:
Dôvod útoku: Poliakom sa už zunovalo mať väčšinu územia nížinatú. Preto si ako ďalšie miesto okupácie vybrali Nitry-Trenčín a Ružomberok. Tým chcú vyjadriť samotným Tatrám (pozn. red.: pán prezident ePoľska upresnil, že niečo do seba majú aj ostatné okolité pohoria ako sú Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra a iné veľkú úctu a poprial im rozširovanie cestovného ruchu a nových turistov do budúcna, teda najmä Poliakov, ktorí to bez hraníc budú mať na skok.

Prezident ePoľska Kowal88 si však uvedomil, že to nie je dostatočné vysvetlenie. Obával sa hlavne toho, že si znepriatelí štáty v ktorých sa nachádzajú ešte vyššie pohoria ako na eSlovensku, ako je napr. eFrancúzsko (Alpy), eTaliansko (Alpy) alebo aj eČína (Himaláje). Preto rovno označil naše regióny za zbytočné. Asi zabudol na také vysnívané turistické destinácie ako sú napríklad Habakuky.A aby bolo hlúpych nápadov ešte viac. Zmyslel si, že budeme platiť za niečo, čo je naše. Náš pán prezident Faoiltiarna ich poslal nepriamo do anusu. Kongresmani súhlasili s vojnou a vzťahy sú ešte viac napäté.

Odporúčania slovenským občanom (ukrajinským taktiež ) :
Nekupujte nasledovné veci z Poľska:
-letenky (nekvalitné lietadlá, nekvalitné letenky a o autách a iných vozidlách ani nehovorím )
-jedlo (teda ak neobľubuje rôzne veci ako je napríklad posypová soľ alebo jed na potkany)
-zbrane (neviete z kadiaľ vystrelí náboj)
-darčeky ( sú proste drahé )

Tieto odporúčania sú len na krátku dobu. Vrchný inšpektoriát pre závady potravín aliance VVV poslal do Poľska kontrolu, aby skotroloval poľské jedlo. V prípade zmeny Vám všetko oznámim. Ďakujem za pochopenie

A jeden slogan na záver: Meníme menu a nie cenu. Preto sa čoskoro pripravte na vrátenie k SKK. Poľsko proti nám nemá šancu!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------

And here it is. The second article of Slovenskje Národňje Novini

Fresh news about relation between Slovakia and Poland after jackist left and the Empire broke-up:
Reason of Poland attack: Poles were depressed when they saw almost their whole territory is lowland. That is the reason why they took Nitra-Trenčín and Ružomberok. They wanted to say to Tatras (Editor’s note: CP of ePoland specified that other mountains, like Low Tatras, Great and Little Fatra, are pretty) that they have respect to them and they wished to Tatras enlarging of tourism and new tourists, mostly Poles, because it is short distance from Poland to any Slovak mountain.

CP of ePoland Kowal88 realized that it is not sufficient explanation. He was worried that he will set by the ears countries which have higher mountains than Slovak mountains like eFrance (Alpes), eItaly (Alpes) and eChina (Himalayas). And right after that he said our regions are useless. He perhaps forgot destinations like Habakuky.And we wanted more stupid ideas so ksavras thought we will pay for something ours. Our CP Faoiltiarna indirectly sent them to an anus. Congressmen agreed with the war and relation between this countries is very intense.

Recommendation to Slovak people (Ukrainians, too) :
Do not buy this things from Poland:
-tickets (inferior planes, inferior tickets and i am not going to mention cars and another vehicles )
-food (if you do not like stuff like road salt and rat poison)
-weapons (you do not know from where gun will shoot)
-gifts ( they are just expensive )

These recommendations are only for short time. Chief Inspectorate for failure of food of alliance VVV sent to ePoland control to check chondition of polish food. In case of change I will inform you. Thanks for your understanding.

And one slogan for the end: We are changing currency, not the price!! Be prepare, we will come back to SKK really soon. ePoland do not have any chance when they are against us!!


ĎAKUJEM ZA PREČÍTANIE / THANKS FOR READING
POPROSÍM VOTE + SUB / PLEASE VOTE + SUB


Previous article:
Ticho prosím! Začíname :) (8 years ago)

Next article:
O policajtoch + Kandidatúra / About policemen + Candidacy (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Kyra | Fera | Vestia | esim political game
Play on