Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Nikim


Redactor

198


11
Monitor: działalność Kongresu czerwiec/lipiec 2013 (Old article)
Posted 9 years ago by
Nikim    
Report


Miniona kadencja Kongresu zaczęła się spokojnie, by zdecydowanie przybrać na intensywności. Łącznie w rozpatrywanym okresie głosowano nad 134 ustawami. Kongresmeni oddali łącznie 1452 głosy, dodatkowe 119 dołożył sprawujący urząd Prezydenta NeonPL

Najbardziej pracowity był trzeci tydzień kadencji, podczas którego rozpatrywano 43 inicjatywy. Duży wpływ na taką sytuację miały działania wojenne - zdobywane i odbijane tereny zabezpieczane były budynkami obronnymi.

Swój wklad w zwiększenie intensywności pracy Kongresu w tym okresie miała także Irlandia, której prezydent proponował zawarcie paktu MPP 10 razy, z czego osiem prób przypadło na trzeci tydzień, a dwie na czwarty.Najwięcej głosowań - 16 - przeprowadzono w ciągu ostatniego rozpatrywanego w niniejszym zestawieniu dnia. Tylko część z nich, a dokładniej zawarcie MPP z Koreą i Słowacją, zmiana podatków na diamenty oraz gifty i przelanie środków z podatków na konto Poland Org , wpisywała się w normalną pracę Kongresu. Reszta została zaproponowana przez kongresmenów, którzy chcieli jeszcze przed końcem kadencji wykorzystać wszystkie pięć przysługujących im inicjatyw ustawodawczych.

Z tego właśnie powodu - dużej liczby ustaw "śmieciowych" - dzień 334 nie jest wliczany do ogólnych statystyk kadencji. Uwzględniłem głosy oddane do północy dnia 333.

W każdym z tygodni pracy Kongresu tej kadencji największą aktywnością wykazywała się Partia Propolska. Nie może więc dziwić, że także w podsumowaniu całej kadencji przedstawiciele tej formacji oddali zdecydowanie najwięcej głosów.Warto w tym miejscu przypomnieć, że największą liczbę reprezentantów - pięciu - wprowadziła do Kongresu Partia Wolnych Ludzi. Partia Propolska, Partia Imperialna oraz Partia Fanów Anime miały po czterech przedstawicieli, Narodowa Demokracja zaś zyskała trzech kongresmenów.

Taki stan utrzymywał się przez przez pierwsze trzy tygodnie. W dniu 326 z Partii Imperialnej wystąpił gracz matmaxalez , by dzień później dołączyć do Partii Propolskiej. Z kolei w dniu 332 z członkowstwa w Kongresie zrezygnował mrweista , który reprezentował Partię Propolską.

Na skutek tych roszad Partia Imperialna była w ciągu ostatniego tygodnia reprezentowana przez trze ch graczy, Partia Propolska zaś przez sześć dni liczyła sobie pięciu kongresmenów. Należy pamiętać, że liczba reprezentantów danej formacji wpływa bezpośrednio na możliwy do uzyskania wynik w powyższym oraz poniższym zestawieniu.Średnia liczba kongresmenów głosujących nad jedną ustawą pozwala na lepsze ocenienie aktywności poszczególnych formacji, w dalszym ciągu jednak nie można tej statystyki traktować jako w pełni wiarygodne oddanie zaangażowania reprezentantów danej parti.

Im więcej przedstawicieli ma dana formacja, tym lepszy wynik mogła osiągnąć. Licząca przez cała kadencję trzech kongresmenów Narodowa Demokracja nie miała szans na równą rywalizację z liczniejszymi formacjami, mogąc osiągnąć przy 100% frekwencji wynik trzech głosujących, podczas gdy Partia Wolnych Ludzi mogła legitymować się teoretycznie nawet pięcioma głosującymi.

Możliwość bezpośredniego porównania aktywności partii i należących do nich kongresmenów daje za to zestawienie pokazujące średnią liczbę głosów oddanych przez reprezentanta danej formacji:Przypominam, że łącznie przeprowadzono 134 głosowania.

Ostatnie zestawienie dotyczące partii najlepiej pokazuje zaangażowanie rezprezentantów poszczególnych formacji w prace Kongresu. Dane można porównywać bezpośrednio, gdyż są one niezależne od liczebności poszczególnych ugrupowań:Poniżej znajduje się zestawienie pokazujący indywidualne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków kongresmena przedstawicieli partii oraz Prezydenta:Szczegółowe zestawienia dotyczące poszczególnych tygodni można znaleźć pod tymi linkami:

Monitor: działalność Kongresu dni 305-311

Monitor: działalność Kongresu dni 312-318

Monitor: działalność Kongresu dni 319-325

Monitor: działalność Kongresu dni 326-332

Previous article:
Monitor: działalność Kongresu dni 326-332 (9 years ago)

Next article:
Monitor: wybory do Kongresu kadencja lipiec/sierpień 2013 (9 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Azura | Sigma | Unica | esim political game
Play on