REGISTER
LOGIN
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

เกี่ยวกับเกม:


ประเทศไทยในฐา นะมหาอำนาจโลก? ในE-Simมันเป็นไปได้!

ในE-Sim เรามีโลกเ สมือนที่คล้ายกันก ับโลกที่เราอาศัยอ ยู่ แตกต่างเพียงประ เทศมหาอำนาจไม่ใช่ สหรัฐอเมริกา เพราะ เกมส์ของเรา เราจำล องโลกให้ต่างจากชี วิตจริงในE-Simคุณสามา รถบุกเบิกพัฒนาประ เทศไหนก็ได้ที่คุณ ต้องการซึ่งทุกอย่ างขึ้นอยู่กับคุณ แ ละวิธีการที่คุณจะ สร้างรูปแบบการปกค รองในเกมส์

สร้างประเทศขอ งคุณ และเฝ้าดูการข ึ้นเป็ นประเทศที่ทรงพลัง

กิจกรรมต่างๆใ นเกมส์ถูกแบ่งออ กเป็นหลายส่วน อันดับแรกด้านเศ รษฐกิจคุณจะต้อง ช่วยเหลือประชาช นในประเทศในการห ารายได้เพื่อจะไ ด้นำเงินไปใช้จ่ ายตัวอย่างเช่น ซื้ออาหารหรือ อาวุธ(ในกรณีที่ค ุณเป็นนักสู้) คุณจะเลือกทำงาน กับบริษัทที่ผู้ เล่นคนอื่นเป็นเ จ้าของหรือจะทำง านกับรัฐบาลก็ได้ หลังจากนั้นเมื่อ คุณก้าวหน้าในอาช ีพการงานคุณก็สาม ารถจะสร้างธุรกิจ ของคุณเองและจ้าง ผู้เล่นคนอื่นๆ มา ทำงานให้คุณหากธุ รกิจของคุณไปได้ส วยคุณสามารถเปลี ่ยนกิจการของคุณ ให้เป็นบริษัทร่ว มทุนและเข้าร่วมต ลาดหุ้นซึ่งนั่นเ ป็นวิธีที่คุณจะห าเงินได้มหาศาล


ในE-Simสงครามระหว ่างประเทศไม่ม ีอะไรผิดปกติ

E-Sim เป็นบราวเซอร ์เกมส์ที่แตกต ่างไม่เหมือนใคร

มาเป็นนักการเ มืองผู ้ทรงอิทธิพลกัน

ส่วนที่สองด้า นการเมืองใน E-Sim การเมืองเป็น เครื่องมือที่ทร งพลังที่คุณจะใช ้เพื ่อให้บรรลุเป้า หมายของคุณ ในการเ ลือกตั้งแต่ล่ะคร ั้งไม่ใช่แค่คุณจ ะสามารถเลือกโหวต ได้เท่านั้น คุณยังลงสมัค รและเป็นหัวหน ้าพรรคการเมืองเอง ได้อีกด้วย คุณสามารถสมัคร งานเข้าไปในสภา ที่ซึ่งคุณจะได ้เสนอร่างกฎหมา ยและสมาชิกสภาห รือประธานาธิบด ีจะร่วมกันออกเ สียงการออกเสียง เพื่อกฎหมายมีคว ามสำคัญอย่างมาก เพราะมันสามารถจ ำกัดความเป็นอยู ่ของประชาชนในปร ะเทศคุณ เมื่อคุณได้เป็น หัวหน้าพรรคที่ถ ูกเลือกคุณก็มีส ิทธิ์จะขึ้นเป็น ประธานาธิบดีและ สามารถตัดสินใจจ ะให้นโยบายการต่ างประเทศไปในทิศ ทางไหนเช่น การประกาศสงคราม อาชีพทางการเมือ งเห็นได้ชัดว่าไ ม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะประสบความส ำเร็จคุณจะต้องม ีแผนการที่ดีแล ะได้รับการโหวต จากผู้เล่นคนอื ่นอีกด้วย


คุณสามารถล้ม ละลายหรือกลายเ ป็นคนรวยในขณะที่ เล่นตลาดหุ้น

สงครามระหว่างประเทศ

ในส่วนสุดท้ ายและอาจจะเ ป็นส่วนที่สำค ัญที่สุดในเกม ด้านทหาร ในE-Simประเทศต่างๆ มีการต่อสู้เพื่อ รักษาเขตแดนซึ่งร วมการเข้าถึงทรัพ ยากรที่มีค่าใ นแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีการจล าจลสงครามกลางเมือง ที่พร้อมจะระเบิด. คุณอาจจะได้เป็นส่ วนหนึ่งของสงครามนี้ หรือเข้าร่วมกับผู้ต ่อต้านความรุนแรงโฟก ัสในกิจกรรมอื่นๆ นอก เหนือจากสงคราม เช่นประสบความสำเร็ จในสื่อสิ่งพิมพ์หรือ ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ


ในการประมูลคุ ณสามารถขายหรือซื้อคล ังความฝันของคุณ

E-Sim เป็นเกมส์ที่แตกต่าง จากบราวเซอร์เกม ส์อื่น ที่ผู้สร้ างได้นำเสนอ เหตุการณ์ จากโลกจริง และให้อำนาจผู้ เล่นจัดการในรู ปแบบของโลกของเ กมส์ตามที่ต้องการ มาร่วมเล่นเกมส ์กับเราและช่วย เหลือประเทศของ คุณกัน


ลงทุนผลิตแล ะจำหน่าย-เป็นผู้ป ระกอบการใน E-Sim


มีส่วนร่วมใ นกิจกรรมมากม ายสำหรับชุมชนE-Sim